contador gratuito
  • Teléfono
  • 93 3 11 06 15 - Dilluns a Divendres de 10h a 14h.
  • Contacte

  ANAC - Asociación nacional amigos de Arnold Chiari

  L'any 2003 ens constituïm en associació amb el nom d'Associació Nacional Amics d'Arnold Chiari -ANAC- per a informar i donar suport a malalts i familiars d'afectats amb malformacions crani-cervicals sent les més freqüents el Chiari i/o siringomielia.  Qui som?

  L'any 2003 ens constituïm en associació amb el nom d'Associació Nacional Amics d'Arnold Chiari -ANAC- per a informar i donar suport a malalts i familiars d'afectats amb malformacions crani-cervicals sent les més freqüents el Chiari i/o siringomielia. Aquestes malalties cerebrals de caràcter congènit, progressiu i invalidant, produeixen intens dolor neuropàtic, pèrdua de sensibilitat, desequilibri, atàxia, paraplejía i molts més símptomes que afecten la qualitat de vida de qui la pateix. Es donen en tots els grups d'edat i amb major freqüència en dones. L'Associació es regula pels seus corresponents Estatuts que es resumeixen a continuació.

  RESUM:

  L'Associació Nacional Amics d'Arnold Chiari -ANAC es constitueix a l'empara de l'art. 22 de la Constitució Espanyola i queda registrada en el Registre Nacional d'Associacions en data 15 de setembre de 2003 amb el número nacional 170964.

  ANAC es constitueix per temps indefinit i tindrà, conformement a les lleis, capacitat jurídica i plena capacitat d'obrar, mancant d'ànim de lucre. (Estatuts, art. 1)

  El règim de l'Associació està constituït pels seus Estatuts i els acords vàlidament adoptats per la seva Assemblea General i Òrgans Directius, dins de la seva respectiva competència. En el no previst s'estarà al que s'estableix en la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d'Associació. (Estatuts, art. 1)

  El seu àmbit d'actuació se circumscriu al territori de l'estat espanyol, sense perjudici, segons les circumstàncies, d'actuacions a nivell europeu i internacional. (Estatuts, art. 2)

  Són fins essencials de ANAC (Estatuts, art. 3):

  Agrupar a toamiento dels interessos personals, familiars, laborals, sanitaris i socials dels afectats.
  Desenvolupar programes i serveis que redundin en la millor qualitat de vida dels ciutadans.
  Impulsar la promoció i creació d'entitats que investiguin a favor d'aquestes malalties.
  La promoció d'iniciatives legislatives que reconeguin la situació i necessitats dels afectats per malformacions crani-cervicals.

  Per al compliment dels fins anteriors, ANAC realitzarà les següents activitats (Estatuts, art. 4):

  - Establir llits de col·laboració i coordinació amb altres Associacions i Entitats públiques i/o privades.
  - Oferir informació, orientació i assessorament als afectats, a les famílies i a tota persona interessada en aquestes malalties.
  - Mantenir contactes periòdics amb els Ministeris de Treball i Assumptes Socials i de Sanitat i Consum així com amb altres Entitats amb la finalitat de donar un impuls a la recerca d'aquestes malalties i aconseguir una millor qualitat de vida dels afectats.
  - Regular i organitzar activitats i serveis comuns d'interès per als socis de caràcter assistencial, divulgatiu i de prevenció.
  - Organitzar cursos o altres activitats per a la formació professional del personal contractat, dels membres de la Junta Directiva i dels Delegats.
  - Proporcionar assessorament jurídic, social i laboral per a fer front a totes les conseqüències que genera la malaltia.
  - Exigir als associats l'observança i el respecte de la legislació vigent, el compliment dels Estatuts així com les normes i decisions que els òrgans de govern adoptin en matèria de la seva competència.
  - Aprovar els seus pressupostos i regular i fixar les aportacions econòmiques dels associats.
  - Exercir quantes funcions pugui redundar en benefici dels associats i de l'Associació en general.
  - Establir acords, convenis o concerts amb l'Administració, institucions, entitats i particulars per al desenvolupament de serveis i programes.

  L'Associació, en la mesura de les seves possibilitats, s'organitzarà per a un més àgil i millor funcionament en DELEGACIONS TERRITORIALS, sent desitjable una per Comunitat Autònoma. (Estatuts, art. 5)

  Són òrgans de govern de ANAC, l'Assemblea General i la Junta Directiva. (Estatuts, art. 6)

  L'Assemblea General, formada per tots els associats, és l'òrgan màxim de participació i representació del qual emanen tots els altres. Les seves reunions tindran el caràcter d'Ordinàries (una vegada a l'any) i Extraordinàries (quan així es requereixi; per exemple: el nomenament i cessament de la Junta Directiva). (Estatuts, art. 7 i 8)

  La Junta Directiva, òrgan permanent, estarà composta per: President, Vicepresident, Secretari, Tresorer i Vocals, un mínim d'un. Els càrrecs seran gratuïts. (Estatuts, art. 11 i 12)

  Podran pertànyer a l'Associació totes les persones, majors d'edat i amb capacitat d'obrar, que tinguin interès en el desenvolupament dels fins de l'Associació. (Estatuts, art. 21)

  Són drets dels associats (Estatuts, art. 22):

  - Impulsar el compliment dels fins de l'Associació.
  - Gaudir de tots els avantatges i beneficis que l'Associació pugui obtenir.
  - Ser informat i participar en les activitats de l'Associació.
  - Manifestar la seva opinió i expressar suggeriments i queixes davant la JD.
  - Estar informat de la situació econòmica i patrimonial de l'Associació
  - Ser elector i elegible per als òrgans de representació, excepte els socis d'honor
  - Participar en les Assemblees amb veu i vot, sempre que es troba al corrent de pagaments i tingui una antiguitat mínima de sis mesos com a soci.
  - Rebre informació dels acords adoptats en les Assemblees i Junta Directiva
  - Delegar, per escrit, el seu vot en un altre membre de l'Assemblea.
  - Impugnar els acords presos pels òrgans de representació que estimi contraris a la Llei o als presents Estatuts.

  Són deures dels associats (Estatuts, art. 23):

  - Complir els presents Estatuts i els acords adoptats
  - Satisfer les quotes establertes, excepte els socis d'honor
  - Assistir a les Assemblees Generals i altres actes que s'organitzin
  - Col·laborar en les activitats i en la consecució dels fins de l'Associació
  - Contribuir amb el seu comportament al bon nom i prestigi de l'Associació

  L'Associació, manca de patrimoni fundacional; per al desenvolupament dels seus fins i la realització de les seves activitats, disposarà dels següents mitjans econòmics: quotes periòdiques o extraordinàries legalment adoptades, que aporti cada associat i/o per subvencions, llegats o herències que poguessin rebre de manera legal. (Estatuts, art. 26 i 27)
  30+ Layouts
  scroll down to view all